The Cat is Responsible (Marathi) चूक त्या मांजराचीच

चूक त्या मांजराचीच ही गोष्ट ऐक्णया साठी ख़ाली क्लिक करा एक लहान मुलगा अभ्यास करत नाही, आणि तो आपलया टीचर ला समजावतो की त्यमागे एक मांजरी ची चूक आहे This story is Marathi is a slight twist on the tale “The Dog Ate My Homework..” well, the dog does eat Read more…